INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tadeáš Kula
se sídlem Záchlumí 115, 561 86 Záchlumí
identifikační číslo: 01541790
zapsaným v živnostenském rejstříku pro zprostředkování velkoobchodu, informační a komunikační činnosti na internetové adrese https://reknihy.cz

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ A NAŠE VIZE

Tadeáš Kula provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Tadeáš Kula vnímá ochranu osobních údajů svých zákazníků jako prioritu a nutný pilíř, který doplňuje vysokou kvalitu našich služeb. S osobními údaji je nakládáno jako s přísně důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy. Tadeáš Kula je ve smyslu ochrany osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů.

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  1. Správcem Vašich osobních údajů je Tadeáš Kula, OSVČ zapsaná v živnostenském rejstříku se sídlem Záchlumí 115, 561 86, identifikační číslo: 01541790 (dále jen „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Tadeáš Kula, P. O. BOX: 780, 11121 Praha 1, adresa elektronické pošty info@reknihy.cz, telefon 722 782 102.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
   1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
   2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  2. Správce zpracovává osobní údaje zaznamenávané kamerovým systémem v prostoru svých provozoven z důvodu ochrany zdraví zaměstnaců a zákazníků a z důvodu ochrany majetku.
  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
  2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů..
  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
 7. OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB
  1. Osobními údaji třetích osob jsou údaje zaměstnanců obchodních partnerů Tadeáše Kuly a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s Tadeášem Kulou, popř. další údaje, které Tadeáš Kula. obdrží od obchodního partnera v souvislosti s plněním smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a Tadeáš Kula tyto osobní údaje využije za účelem plnění smluv.
  2. Obchodní partner bere na vědomí, že Tadeáš Kula bude zpracovávat osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové.
  3. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů Tadeáš Kula své zaměstnance, zákazníky či další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s Tadeáš Kula

V Praze dne 24. 10. 2019