Obchodní podmínky e-shopu Reknihy pro prodej

Obchodní podmínky e-shopu reknihy pro prodej

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“), vydané obchodní společností Reknihy s.r.o., se sídlem Nádražní 44/86, 150 00 Praha 5, IČ: 09336273, DIČ: CZ09336273, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 334696 („budoucí kupující“) upravují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní („SoSBK“) uzavírané mezi budoucím kupujícím a fyzickou osobou („budoucí prodávající“) prostřednictvím internetového portálu provozovaného budoucím kupujícím na webové stránce umístněné na internetové adrese http://reknihy.cz („webová stránka“ anebo „internetový obchod“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“).

Tyto obchodní podmínky jsou určeny primárně pro prodej zboží, konkrétně použitých knih („zboží“), budoucím prodávajícím budoucímu kupujícímu prostřednictvím webového rozhraní obchodu; přiměřeně se použijí i na prodej zboží uskutečněný budoucím prodávajícím osobně v Revýdejně. 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Budoucí prodávající vyplněním formuláře „Pošlu knihy dál“ potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je budoucí prodávající dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním obchodu upozorněn, a má možnost se s nimi seznámit.

Pro vyloučení pochybností platí, že některé vztahy mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím mohou být upraveny odlišně, a to v případě, že budoucí prodávající dobrovolně vstoupí do věrnostního programu budoucího kupujícího („Věrnostní program“). Podmínky věrnostního programu jsou k dispozici ZDE („Podmínky věrnostního programu“), přičemž platí, že ustanovení Podmínek věrnostního programu odlišná od těchto obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek v rozsahu, v němž se vzájemně liší.

2. ZPŮSOB PRODEJE ZBOŽÍ 

Budoucí prodávající může zboží nabízet budoucímu kupujícímu ke koupi prostřednictvím webového rozhraní obchodu bez registrace anebo pomocí svého uživatelského rozhraní vytvořeného registrací na webové stránce.

Na základě registrace budoucího prodávajícího provedené na webové stránce může budoucí prodávající přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může budoucí prodávající kdykoli nabídnout zboží budoucímu kupujícímu bez nutnosti opakovaného zadávání údajů („uživatelský účet“). 

Budoucí prodávající bere na vědomí, že existence uživatelského účtu vytvořeného registrací na webové stránce je podmínkou pro vznik nároku budoucího prodávajícího na úhradu kupní ceny po uzavření kupní smlouvy, jak je dále uvedeno v těchto obchodních podmínkách či v Podmínkách věrnostního programu, stane-li se budoucí prodávající jeho účastníkem.

Budoucí prodávající bere na vědomí, že ve svém uživatelském účtu má k dispozici všechny potřebné informace týkající se stavu a doby trvání nabídky prodeje každé jednotlivé položky zboží (knih), ohledně nichž uzavřel s budoucím kupujícím SoSBK. 

Budoucí prodávající je povinen aktivně sledovat svůj uživatelský účet a veškeré v něm obsažené informace. Informace uvedené v uživatelském účtu budoucího prodávajícího není budoucí kupující povinen budoucímu prodávajícímu sdělovat dále jiným způsobem.

Při registraci na webové stránce a při nabízení zboží je budoucí prodávající povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je budoucí prodávající při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené budoucím prodávajícím v uživatelském účtu a při nabízení zboží jsou budoucím kupujícím považovány za správné a úplné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Budoucí prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Budoucí prodávající není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Budoucí prodávající bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení budoucího kupujícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SOSBK

Budoucí prodávající bere na vědomí, že budoucí kupující má zájem výlučně o koupi použitého zboží (knih), a proto zboží (knihy), které mu nabídne ke koupi, považuje bez dalšího za použité i v případě, že předmětem nabídky budoucího prodávajícího bude zboží (knihy) nové. Budoucí prodávající je povinen sám a na své vlastní nebezpečí zohlednit tuto skutečnost před tím, než jakékoli zboží nabídne budoucímu kupujícímu ke koupi.

Budoucí prodávající učiní budoucímu kupujícímu nabídku na prodej a koupi zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu, a to tak, že vyplní údaje ve formuláři „Pošlu knihy dál“, včetně fotodokumentace knih, které nabízí k prodeji.

Budoucí kupující posoudí na základě informací poskytnutých budoucím prodávajícím, zda má zájem o koupi zboží. 

V případě SoSBK uzavírané na dálku představuje nabídka učiněná budoucím prodávajícím jejím odesláním přes webové rozhraní obchodu budoucímu kupujícímu návrh na uzavření SoSBK („nabídka“). Nabídka budoucího prodávajícího je platná po dobu 7 dní, a její obdržení a akceptaci potvrdí budoucí kupující e-mailem. 

V případě, že má budoucí kupující zájem koupit pouze některé položky z budoucím prodávajícím nabídnutého zboží, má právo učinit budoucímu prodávajícímu protinabídku, v níž mu sdělí, o které položky z nabízeného zboží má zájem („protinabídka“). Protinabídka budoucího kupujícího je platná po dobu 7 dní, a její akceptaci či odmítnutí je budoucí prodávající povinen potvrdit budoucímu kupujícímu e-mailem.

SoSBK je ve smyslu ustanovení § 1785 a násl. Občanského zákoníku uzavřena přijetím nabídky ze strany budoucího prodávajícího anebo přijetím protinabídky ze strany budoucího kupujícího, a to v okamžiku, kdy budoucí prodávající odešle nebo osobně doručí zboží, které je předmětem nabídky anebo protinabídky, budoucímu kupujícímu.

Budoucí prodávající bere na vědomí, že není oprávněn odeslat zboží, které není předmětem nabídky anebo protinabídky, budoucímu kupujícímu.

Budoucí prodávající současně bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že budoucímu kupujícímu odešle zboží, které není předmětem nabídky anebo protinabídky, pak toto budoucím prodávajícím ke koupi nevyžádané zboží budoucímu prodávajícímu daruje.

Budoucí prodávající bere na vědomí, že ke dni uzavření SoSBK není mezi nimi sjednána kupní cena zboží; budoucí prodávající a budoucí kupující určí cenu zboží nejpozději ke dni uzavření kupní smlouvy, jak je tento pojem specifikován dále, a to s ohledem na tržní cenu zboží v místě a čase obvyklém, a v souladu s aktuální poptávkou na trhu.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že v okamžiku, kdy:

  • tržní cena zboží (knihy) klesne v souladu s aktuální poptávkou na trhu pod cenovou úroveň 30 Kč (tj. na 29–0 Kč), anebo 
  • uplyne jeden rok ode dne uzavření SoSBK, aniž by došlo k uzavření kupní smlouvy, 

má se bez dalšího za to, že budoucí prodávající budoucímu kupujícímu takové zboží (knihu) daruje; budoucí kupující současně prohlašuje, že nebude-li taková kniha vhodná ani k poskytnutí zdarma v rámci marketingové akce či spolupráce, zajistí na svůj náklad ekologickou likvidaci knihy.

Budoucí prodávající zašle zboží, které je předmětem nabídky anebo protinabídky, budoucímu kupujícímu na náklad budoucího kupujícího pomocí jakékoli přepravní služby na adresu Reknihy s.r.o., Nádražní 86/44, 150 00 Praha 5, anebo na stejné adrese zboží předá osobně v průběhu provozní doby budoucího kupujícího.

Budoucí prodávající nese nebezpečí škody na zboží až do okamžiku jeho doručení a převzetí budoucím kupujícím.

Budoucí kupující je oprávněn od SoSBK odstoupit, a to v případě, že zboží nebo pouze některé jednotlivé položky (knihy) ze zboží, které je předmětem jedné SoSBK, bude ve špatném stavu, který nebyl patrný z fotodokumentace poskytnuté budoucím prodávajícím. V tomto případě oznámí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu, že odstupuje od SoSBK a v jakém rozsahu, tedy ohledně kterého ze zboží (jednotlivých knih) doručeného budoucím prodávajícím. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zboží (jednotlivé knihy), ohledně jehož budoucí koupě budoucí kupující odstoupil od SoSBK, bude vráceno budoucím kupujícím zpět budoucímu prodávajícímu, přičemž náklady na jeho vrácení (přepravu) nese v plném rozsahu budoucí prodávající.  Budoucí prodávající je povinen uhradit náklady na vrácení zboží budoucímu kupujícímu předem, a to na bankovní účet budoucího kupujícího, ve výši, ve lhůtě, které budoucí kupující budoucímu prodávajícímu sdělí v oznámení o odstoupení od SoSBK; pro vyloučení pochybností se má za to, že nestanoví-li budoucí kupující lhůtu k úhradě nákladů v oznámení o odstoupení od SoSBK, činí sedm kalendářních dnů od okamžiku účinného odstoupení od SoSBK. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že budoucí prodávající zboží, ohledně jehož budoucí koupě budoucí kupující odstoupil od SoSBK, budoucímu kupujícímu bez dalšího daruje v okamžiku, kdy výslovně (tj. zejména reakcí na oznámení budoucího kupujícího o odstoupení od SoSBK) odmítne vrácení (přepravu či osobní převzetí) takového zboží na svůj náklad, anebo v okamžiku, kdy marně uplyne lhůta stanovená budoucím kupujícím k úhradě nákladů na vrácení takového zboží zpět budoucímu prodávajícímu.

Budoucí prodávající bere na vědomí, že až do okamžiku uzavření kupní smlouvy, jak je popsáno níže, je oprávněn odstoupit od SoSBK bez uvedení důvodu, a vyžádat si všechno zboží nebo jen některé jednotlivých z položek (knih), zpět k vrácení. V tomto případě oznámí budoucí prodávající budoucímu kupujícímu, že odstupuje od SoSBK a v jakém rozsahu, tedy ohledně kterého ze zboží (jednotlivých knih), od jehož budoucího prodeje budoucí prodávající odstoupil od SoSBK.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že budoucí prodávající odstoupí od SoSBK postupem výše uvedeným, a současně za předpokladu, že před tímto odstoupením od SoSBK nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím (postupem dále uvedeným v těchto obchodních podmínkách) nejméně ke třem položkám (knihám) ze zboží, které je předmětem jedné SoSBK, nese náklady na vrácení (odeslání) takového zboží zpět budoucímu prodávajícímu v plném rozsahu budoucí prodávající, přičemž budoucí prodávající. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že budoucí prodávající je v tomto případě současně povinen nahradit budoucímu kupujícímu náklady na doručení (odeslání) zboží budoucím prodávajícím budoucímu kupujícímu, které budoucí kupující vynaložil při uzavření SoSBK na doručení (odeslání) zboží; odstoupí-li však budoucí prodávající od SoSBK pouze z části, bude výše náhrady nákladů vynaložených budoucím kupujícím vypočtena poměrně dle rozsahu, v němž budoucí prodávající od SoSBK odstupuje. Budoucí prodávající je povinen uhradit náklady na vrácení zboží a náhradu nákladů vynaložených budoucím kupujícím na doručení zboží při uzavření SoSBK budoucímu kupujícímu předem, a to na bankovní účet budoucího kupujícího, ve výši, ve lhůtě, které budoucí kupující budoucímu prodávajícímu sdělí v reakci na oznámení o odstoupení od SoSBK; pro vyloučení pochybností se má za to, že nestanoví-li budoucí kupující lhůtu k úhradě sjednaných nákladů v reakci na oznámení budoucího prodávajícího o odstoupení od SoSBK, činí sedm kalendářních dnů od okamžiku účinného odstoupení od SoSBK.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že budoucí prodávající nepřevezme takto zpětně doručované zboží anebo jeho převzetí odmítne, je opakované doručení možné pouze na základě vzájemné dohody budoucího kupujícího a budoucího prodávajícího, a to za stejných podmínek, tj. zejména předchozí úhrady nákladů na opakované doručení takového zboží zpět budoucímu prodávajícímu. Smluvní strany se dále dohodly, že nedohodnou-li se smluvní strany na opakovaném zaslání zboží zpět budoucímu prodávajícímu za stanovených podmínek ani do sedmi kalendářních dnů ode dne jeho nepřevzetí nebo odmítnutí převzetí ze strany budoucího prodávajícího, budoucí prodávající toto zboží budoucímu kupujícímu bez dalšího daruje v okamžiku marného uplynutí této lhůty. 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Budoucí prodávající bere na vědomí, že existence uživatelského účtu vytvořeného registrací na webové stránce je podmínkou uzavření kupní smlouvy a vzniku nároku budoucího prodávajícího na úhradu kupní ceny předmětu prodeje, jak je dále uvedeno. 

V případě, že budoucí prodávající nevytvoří uživatelský účet registrací na webové stránce, má se za to, že budoucí prodávající budoucímu kupujícímu zboží daruje v okamžiku doručení takového zboží budoucímu kupujícímu. Budoucí kupující prohlašuje, že v případě, že budoucím prodávajícím takto darované zboží prodá zájemcům, bude částka odpovídající kupní ceně zboží, určené postupem níže uvedeným, použita budoucím kupujícím na podporu aktivit budoucího kupujícího, např. zachraňování pralesů, sázení stromů v ČR, a chod firmy budoucího kupujícího.

Budoucí prodávající bere na vědomí, že budoucí kupující bude zboží, které je předmětem prodeje dle SoSBK, nabízet k prodeji třetím osobám, a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu.Kupní smlouva mezi budoucím prodávajícím (dále jen „prodávající“) a budoucím kupujícím (dále jen „kupující“) na základě SoSBK je bez dalšího uzavřena vždy ke každé jednotlivé položce (knize) zboží, která je předmětem prodeje a koupě dle SoSBK (dále jen „kupní smlouva“), v okamžiku, kdy kupující získá prostřednictvím webového rozhraní obchodu zájemce (kupujícího) o takovou konkrétní položku (či více položek) (dále jen „předmět prodeje“). 

Budoucí prodávající je povinen sledovat stav a dobu trvání SoSBK ve vztahu ke každé jednotlivé položce (knize) zboží, která je předmětem prodeje a koupě dle SoSBK, ve svém uživatelském účtu. V případě, že k uzavření kupní smlouvy k takové jednotlivé položce (knize) zboží nedojde ani nebude uzavřena ani do jednoho roku ode dne uzavření SoSBK, má se za to, že budoucí prodávající budoucímu kupujícímu zboží daruje v okamžiku doručení takového zboží budoucímu kupujícímu. Budoucí kupující prohlašuje, že v případě, že budoucím prodávajícím takto darované zboží prodá zájemcům, bude částka odpovídající kupní ceně zboží, určené postupem níže uvedeným, použita budoucím kupujícím na podporu aktivit budoucího kupujícího, např. zachraňování pralesů, sázení stromů v ČR, a chod firmy budoucího kupujícího.

Kupní cena předmětu prodeje v okamžiku uzavření kupní smlouvy je určena ve výši jedné poloviny (50 %) hodnoty předmětu prodeje, v níž konkrétní zájemce o předmět prodeje projevil o její koupi zájem, ponížená o 12 Kč (dále jen „kupní cena“), a to i v případě, že kupující po uzavření kupní smlouvy poskytne předmět prodeje zájemci v rámci marketingové akce anebo spolupráce zdarma (Kupní cena je tedy vypočtena takto: x = 50 % y – 12 Kč, kdy x = kupní cena, a y = hodnota předmětu prodeje, v níž konkrétní zájemce o předmět prodeje projevil o její koupi zájem.) Kupující výslovně upozorňuje prodávajícího, že je-li nebo stane-li se prodávající účastníkem Věrnostního programu, mají příslušná ustanovení Podmínek věrnostního programu přednost před tímto ustanovením tohoto článku 4. těchto obchodních podmínek.

5. ÚHRADA KUPNÍ CENY

Kupující výslovně upozorňuje prodávajícího, že je-li nebo stane-li se prodávající účastníkem Věrnostního programu, mají příslušná ustanovení Podmínek věrnostního programu přednost před ustanoveními tohoto článku 5. těchto obchodních podmínek.

Prodávajícímu, který má zřízen uživatelský účet, vzniká nárok na kupní cenu předmětu prodeje ke dni uhrazení celkové hodnoty předmětu prodeje ze strany zájemce o jeho koupi na základě kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi kupujícím na straně prodávajícího a zájemcem o koupi předmětu prodeje na straně kupujícího.

Kupní cena předmětu prodeje je splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne vzniku nároku prodávajícího na kupní cenu předmětu prodeje, a to formou zaevidování celkové částky kupní ceny předmětu prodeje v uživatelském účtu prodávajícího.

Prodávající má možnost zvolit si formu vyplacení kupní ceny, na kterou mu vznikl nárok v souladu s těmito obchodními podmínkami, a to buď (i) vyplacením příslušné částky v penězích bezhotovostním převodem, jak je dále uvedeno, anebo (ii) vystavením poukázky na nákup zboží v internetovém obchodě kupujícího.

V případě, že prodávající zvolí formu vyplacení kupní ceny ve formě poukázky na nákup zboží v internetovém obchodě kupujícího, předá mu kupující poukázku na příslušnou částku do jeho uživatelského účtu ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne vzniku nároku prodávajícího na kupní cenu předmětu prodeje.

V případě, že prodávající zvolí formu vyplacení příslušné částky v penězích, pak nárok prodávajícího na vyplacení součtu veškerých částek kupních cen jednotlivých předmětů prodeje, evidovaných na jeho uživatelském účtu, ve chvíli, kdy tento součet přesáhne 200, – Kč, anebo nižší v případě prodeje posledních položek předmětu prodeje dle SoSBK, anebo nižší v případě, že prodávající hodlá zrušit svůj uživatelský účet. V tomto případě se kupující zavazuje, že na základě žádosti prodávajícího zaslané emailem, poukáže celou částku určenou prodávajícím bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, a to do sedmi (7) pracovních dnů ode doručení takové žádosti prodávajícího na email kupujícího.

Prodávající je povinen sledovat stav a dobu trvání svého nároku na vyplacení kupní ceny jednotlivých položek předmětu prodeje. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že nepožádá kupujícího postupem výše uvedeným o vyplacení kupních cen předmětů prodeje, evidovaných na svém uživatelském účtu, nejpozději do jednoho (1) roku ode dne zaevidování posledního nároku na kupní cenu předmětu prodeje jeho nárok na celkový součet kupních cen předmětů prodeje evidovaných k rozhodnému dni na jeho uživatelském účtu, zaniká. Kupující není povinen informovat prodávajícího o uplynutí lhůty pro uplatnění nároku na vyplacení kupní ceny ani o jeho zániku jiným způsobem než v uživatelském účtu prodávajícího. Kupující výslovně upozorňuje prodávajícího, že je-li nebo stane-li se prodávající účastníkem Věrnostního programu, je toto ustanovení dále upraveno Podmínkami věrnostního programu.

6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

Prodávající souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem kupujícího na elektronickou adresu prodávajícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení kupujícím na elektronickou adresu prodávajícího. Prodávající má možnost svůj souhlas se zasílám obchodních sdělení kdykoli odvolat.

Svou informační povinnost vůči prodávajícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů prodávajícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní kupující prostřednictvím zvláštního dokumentu.

V souvislosti s provedeným prodejem může být prodávajícímu zaslán třetí stranou hodnotící dotazník. Prodávající se tak může podělit o své zkušenosti s prodejem s ostatními.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  

Budoucím prodávající uzavřením SoSBK a následně v postavení prodávajícího uzavřením kupní smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám kupujícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží kupujícímu.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v SoSBK anebo v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v SoSBK anebo v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí SoSBK a kupní smlouvy. SoSBK, kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. SoSBK a kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může kupující měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje kupujícího: adresa pro doručování Reknihy s.r.o., Nádražní 86/44, 150 00 Praha 5, adresa elektronické pošty dotazy@reknihy.cz, telefon: 608 561 398.

V Praze dne 16. 3. 2023