Obchodní podmínky e-shopu reknihy pro nákup 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“), vydané obchodní společností Reknihy s.r.o., se sídlem Nádražní 44/86, 150 00 Praha 5, IČ: 09336273, DIČ: CZ09336273, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 334696 („prodávající“) upravují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a fyzickou osobou („kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na webové stránce umístněné na internetové adrese http://reknihy.cz („webová stránka“ anebo „internetový obchod“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“).

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nabízené prodávajícím v internetovém obchodu, je právnickou osobou či osobou samostatně výdělečně činnou, přičemž účelem takového nákupu zboží v internetovém obchodu je zejména, nikoli však výlučně, výkon podnikatelské činnosti takové osoby za účelem dosažení zisku. Prodávající se může s právnickou osobou anebo s osobou samostatně výdělečně činnou v jednotlivých případech individuálně dohodnout na uzavření kupní smlouvy; v tom případě se tyto obchodní podmínky použijí přiměřeně, s výjimkou těch ustanovení, která se týkají práv spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky jsou určeny primárně pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu; přiměřeně se použijí i na koupi zboží uskutečněnou kupujícím osobně v Revýdejně.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  1. ZPŮSOB VYTVÁŘENÍ OBJEDNÁVEK ZBOŽÍ 

Kupující může zboží z internetového obchodu objednávat bez registrace anebo pomocí svého uživatelského rozhraní vytvořeného registrací na webové stránce.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující kdykoli objednat zboží z internetového obchodu bez nutnosti opakovaného zadávání údajů („uživatelský účet“). 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Zboží nabízené prodávajícím na webovém rozhraní obchodu a v Revýdejně je vždy POUŽITÉ.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím webového rozhraní obchodu nebo osobně v Revýdejně.

V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku představuje objednávka učiněná jejím odesláním přes webové rozhraní obchodu návrh na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je platná po dobu 7 dní a její obdržení potvrdí prodávající e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Způsob platby a dodání je možné zvolit z nabízených možností. Před odesláním objednávky bude zákazník na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn.

Aktuálně nabízené způsoby plateb a dodání společně s jejich cenami je možné nalézt ZDE.

Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,  
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce („elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Lhůty pro doručení objednávky

Objednávky obsahující zboží skladem expedujeme okamžitě. Doba doručení prostřednictvím Zásilkovny jsou 1-3 pracovní dny, doručení na adresu prostřednictvím GLS jsou 1-3 pracovní dny, a u osobního předání do 1-3 pracovních dnů.

Kupující je povinen ihned při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Uvedené dodací lhůty jsou pouze informativního charakteru a vycházejí z předpokládaných dodacích lhůt dopravců.

Důsledky nepřevzetí zásilky

Závazek prodávajícího dodat zboží se považuje za splněný také v případě, že kupující nepřevezme zboží sjednaným způsobem, ve sjednaném čase a na sjednaném místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že kupující zboží nepřevezme a zboží se prodávajícímu vrátí zpět, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a od kupujícího požadovat náhradu nákladů spojených s odesláním zboží (poštovné související s odesláním zboží kupujícímu a jeho zpětným odesláním). Opakované doručení zásilky je možné pouze na základě vzájemné dohody prodávajícího a kupujícího.

  1. ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Na POUŽITÉ zboží se záruka dle Občanského zákoníku nevztahuje, avšak kupujícímu svědčí práva z odpovědnosti za vady věci (skrytá závada v okamžiku prodeje) po dobu 12 měsíců od data prodeje. Odpovědnost za vady věci u použitého zboží se nevztahuje na vady způsobené a vzniklé užíváním a opotřebením. U použitých věcí prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Odpovědnost prodávajícího za použité zboží se vztahuje pouze na vady, které nemohly být zjištěny kupujícím při převzetí zboží a které vylučují použití zboží obvyklým způsobem. Kupující převzetím zboží stvrzuje, že si zboží řádně prohlédl a neobjevil vady, které by bránily použití zboží za účelem, pro který si jej koupil. Při nákupu použitého zboží je kující povinen přihlédnout k opotřebení a drobnému poškození zboží, které vzniklo při jeho použití.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, popř. podle daňového dokladu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce, popř. zaznamenat na dodací list.

Postup reklamace zboží

V případě neúplné a/nebo poškozené zásilky, či dodání zjevně poškozeného zboží uvnitř balení, je kupující povinen reklamaci ohlásit, a to nejpozději následující pracovní den od převzetí zásilky v elektronické podobě na adresu [email protected], případně telefonicky na čísle 608 561 398

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího s názvem „Výdejna Reknihy“, na adrese Nádražní 86/44, 150 00 Praha 5.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Dle ustanovení § 2171 Občanského zákoníku má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Prodávající a kupující se však mohou individuálně dohodnout na výměně zboží v případě, že má prodávající v nabídce totožnou položku.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. 

  1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost svůj souhlas se zasílám obchodních sdělení kdykoli odvolat.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

V souvislosti s provedeným nákupem může být kupujícímu zaslán třetí stranou hodnotící dotazník. Kupující se tak může podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího (Reknihy s.r.o., Nádražní 86/44, 150 00 Praha 5) či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected].

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici ZDE.

Kupující má právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu i částečně, vrácením části zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit, a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu řádně odeslal.

Při vrácení zboží z důvodu odstoupení od kupní smlouvy přechází nebezpečí škody na zboží až od okamžiku převzetí zboží prodávajícím.

Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží po dobu, kdy kupující nese nebezpečí škody, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti, a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Reknihy s.r.o., Nádražní 44/86, 150 00 Praha 5, adresa elektronické pošty [email protected], telefon: 608 561 398.

V Praze dne, 9.9.2021