Podmínky věrnostního programu e-shopu Reknihy

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
Tyto podmínky věrnostního programu („Podmínky věrnostního programu“), vyhlášené obchodní společností Reknihy s.r.o., se sídlem Nádražní 44/86, 150 00 Praha 5, IČ: 09336273, DIČ: CZ09336273, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 334696 („provozovatel“) upravují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti provozovatele a jeho zákazníků v souvislosti s vytvářením smluvních vztahů mezi nimi prostřednictvím internetového portálu provozovaného provozovatelem na webové stránce umístněné na internetové adrese http://reknihy.cz („webová stránka“ anebo „internetový obchod“), prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“), a to za účelem podpory zákazníků provozovatele.

Provozovatel výslovně prohlašuje a upozorňuje, že tyto Podmínky věrnostního programu mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek pro nakupující i obchodních podmínek pro prodávající, vydaných provozovatelem prostřednictvím webové stránky, a to v rozsahu, v němž se vzájemně liší.

Pro vyloučení pochybností platí, že pojmy upravené v obchodních podmínkách pro nakupující a/nebo v obchodních podmínkách pro prodávající se pro tyto Podmínky věrnostního programu použijí obdobně.

2. ZÁKLADNÍ DEFINICE

Vyhlašovatelem a provozovatelem věrnostního programu je obchodní společnost Reknihy s.r.o., se sídlem Nádražní 44/86, 150 00 Praha 5, IČ: 09336273, DIČ: CZ09336273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 334696 („provozovatel“).

Věrnostní program je formou podpory provozovatele určení a poskytované pravidelným zákazníkům internetového obchodu, a je přístupný pouze přes webové rozhraní obchodu („Věrnostní program“). Věrnostní program je vyhlášen s účinností ode dne 13. 3. 2023 a doba jeho trvání není omezena.

Zákazníkem se pro účely těchto Podmínek věrnostního programu rozumí registrovaný uživatel webové stránky, tj. fyzická osoba v postavení kupujícího a/nebo budoucího prodávajícího/prodávajícího, která splnila podmínky účasti, souhlasila s těmito Podmínkami věrnostního programu, a přihlásila se k účasti ve Věrnostním programu („zákazník“).

Předmětem Věrnostního programu jsou věrnostní body („Body“), které nejsou směnitelné za peníze ani za jiné než provozovatelem v internetovém obchodě nabízené produkty.

3. PODMÍNKY ÚČASTI

Věrnostní program je platný pouze pro zákazníky provozovatele.

Věrnostní program provozovatele mohou využívat pouze zákazníci, kteří provedli svou registraci na webové stránce http://reknihy.cz, a mají zřízen a udržují aktivní svůj uživatelský účet.

Účast ve Věrnostním programu vzniká zákazníkovi vyjádřením souhlasu s účastí v něm, potvrzeným v příslušné sekci zákazníkova uživatelského účtu, a současně vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami věrnostního programu.

V souvislosti se vznikem účasti zákazníka ve Věrnostním programu bude jeho uživatelský účet rozšířen o evidenci získaných věrnostních bodů a funkcionality umožňující jejich uplatnění v souladu s těmito Podmínkami věrnostního programu.

Účast ve Věrnostním programu je zcela dobrovolná.

Účast ve Věrnostním programu je bezplatná a nezavazuje zákazníky k žádnému minimálnímu odběru zboží či prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu.

4. ZÍSKÁVÁNÍ BODŮ

Zákazník získá 1 Bod za každou 1 Kč hodnoty zboží z každého uskutečněného prodeje prostřednictvím webové stránky a/nebo nákupu v internetovém obchodě. 

Hodnota nákladů souvisejících s prodejem a/nebo nákupem zboží, zejména, nikoli však výlučně na dopravu zboží a náklady na platbu kupní ceny zboží, a se do počtu získaných Bodů nepočítá. Získané Body se sčítají a jejich množství tedy přímo úměrně závisí na obratu, kterého zákazník svými prodeji a/nebo nákupy v internetovém obchodě dosáhne. 

O počtu získaných Bodů se zákazník může informovat po přihlášení ve svém uživatelském účtu.

5. UPLATŇOVÁNÍ BODŮ

Zákazník je oprávněn získané a platné Body kdykoli uplatnit, a to formou žádosti o vystavení poukázky na slevu z kupní ceny zboží nabízeného provozovatelem v internetovém obchodě, a to za podmínky, že je současně přihlášen ve svém uživatelském účtu („Poukázka“). Zákazník je oprávněn požádat provozovatele o vystavení Poukázky v jakékoli hodnotě, nejvýše však v hodnotě odpovídající aktuálnímu počtu Bodů evidovaných v jeho uživatelském účtu. 

Provozovatel vystaví zákazníkovi na základě jeho oprávněné žádosti uplatněním Bodů Poukázku obratem. 

Poukázka bude provozovatelem vystavena ve formě jedinečného kódu, který lze při nákupu zboží v internetovém obchodě uplatnit i opakovaně až do úplného vyčerpání hodnoty Poukázky.

Zákazník může požádat provozovatele o vystavení Poukázky buď:

  1. prostřednictvím svého uživatelského účtu, aniž by Poukázku ihned uplatnil, anebo 
  2. při vytváření objednávky konkrétního zboží v internetovém obchodě za účelem získání okamžité slevy z hodnoty nákupu, je-li současně přihlášen do svého uživatelského účtu.

Poukázka vystavená na žádost zákazníka je platná maximálně tři měsíce ode dne jejího vystavení, přičemž po uplynutí této lhůty v celkové neuplatněné hodnotě zaniká.

Poukázku lze uplatnit až do výše 100 % kupní ceny zboží nabízeného provozovatelem v internetovém obchodě.

Poukázku nelze uplatnit (a tedy Poukázkou nelze uhradit) na úhradu nákladů souvisejících s prodejem a/nebo nákupem zboží, zejména, nikoli však výlučně na dopravu zboží a náklady na platbu kupní ceny zboží.

Poukázka je přenosná, tj. zákazník je oprávněn předat Poukázku i jinému uživateli internetového obchodu.
Provozovatel je povinen umožnit zákazníkovi Body získávat a uplatňovat je k vystavení Poukázek. Provozovatel je povinen umožnit zákazníkovi uplatnit Poukázku.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že nepožádá provozovatele postupem výše uvedeným o vystavení Poukázky uplatněním Bodů evidovaných ve svém uživatelském účtu nejpozději do jednoho roku ode dne jejich získání, anebo v případě, že dojde ke zrušení jeho uživatelského účtu z důvodů upravených v obchodních podmínkách pro nakupujícího a/nebo v obchodních podmínkách pro prodávajícího, jeho Body ve výši k rozhodnému dni vzniku nároku evidované v jeho uživatelském účtu, bez dalšího zaniknou.

Provozovatel je oprávněn odečíst Body z uživatelského účtu zákazníka v odpovídající hodnotě v případě že, zakoupil zboží v internetovém obchodě s využitím Poukázky, a toto zboží následně vrátil provozovateli (v důsledku odstoupení od kupní smlouvy, nepřevzetí zboží apod.)
Provozovatel je oprávněn připisovat Body až po úplném uhrazení kupní ceny zakoupeného zboží.

V případě, že zákazník uplatní Body a použije Poukázku, a následně bude zjištěno, že porušil Podmínky věrnostního programu, vyhrazuje si provozovatel právo od zákazníka požadovat k úhradě kupní ceny zboží ve výši slevy, za niž zboží neoprávněným uplatněním Bodů a/nebo Poukázky získal.

6. ZVLÁŠTNÍ REŽIM UPLATŇOVÁNÍ BODŮ ZÁKAZNÍKEM V POSTAVENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

Provozovatel výslovně prohlašuje a upozorňuje každého zákazníka v postavení prodávajícího, a každý takový zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že získá-li prodejem zboží (knih) prostřednictvím webové stránky nárok na kupní cenu v souladu s obchodními podmínkami pro prodávající, vydanými provozovatelem na webové stránce, a současně je účastníkem Věrnostního programu, pak odlišně od ustanovení článku 5. obchodních podmínek pro prodávající platí tato zvláštní úprava:

  1. Kupní cena předmětu prodeje v okamžiku uzavření kupní smlouvy je určena ve výši jedné poloviny (50 %) hodnoty předmětu prodeje, v níž konkrétní zájemce o předmět prodeje projevil o její koupi zájem (dále jen „kupní cena“), a to i v případě, že kupující po uzavření kupní smlouvy poskytne předmět prodeje zájemci v rámci marketingové akce anebo spolupráce zdarma.
  2. Kupní cena není splatná v penězích a bude provozovatelem v okamžiku, kdy na ni zákazníkovi vznikne nárok, v plném rozsahu převedena v poměru 1 Kč = 1 Bod na bodové konto zákazníka v jeho uživatelském účtu. Zákazník tedy nemůže využít nárok na kupní cenu jinak než uplatněním její hodnoty v Bodech, vystavením Poukázky na kupní cenu zboží, a uplatněním Poukázky na slevu z kupní ceny zboží, které zakoupí v internetovém obchodě.

7. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit Podmínky věrnostního programu i bez předchozího upozornění zákazníka. Zákazník je povinen aktivně sledovat změny Podmínek věrnostního programu.
Provozovatel si vyhrazuje právo Věrnostní program kdykoliv bez dalšího jednostranně omezit nebo pozastavit načítání Bodů či poskytování Poukázek. Omezení či pozastavení načítání Bodů či poskytování Poukázek bude zveřejněno na internetových stránkách provozovatele.

V případě, že nedojde k připsání Bodů v uživatelském účtu zákazníka, ačkoli na ně zákazníkovi vznikl nárok, , žádá provozovatel zákazníka, aby jej zkontaktoval bezodkladně telefonicky na čísle 214 214 787 v elektronické podobě na adresu dotazy@reknihy.cz.

8. UKONČENÍ ÚČASTI VE VĚRNOSTNÍM PROGRAMU

Zákazník je oprávněn kdykoli ukončit účast ve Věrnostním programu, a to v příslušné sekci zákazníkova uživatelského účtu.

Body, které zákazník ke dni ukončení své účasti ve Věrnostním programu nevyužije alespoň k vystavení Poukázky, bez dalšího zaniknou. S ohledem na tuto skutečnost provozovatel doporučuje, aby zákazník zvážil okamžik zrušení své účasti tak, aby měl možnost všechny Body využít podáním žádosti o vystavení Poukázky.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený účastí ve Věrnostním programu obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení Podmínek věrnostního programu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

Kontaktní údaje provozovatele: adresa pro doručování Reknihy s.r.o., Nádražní 44/86, 150 00 Praha 5, adresa elektronické pošty dotazy@reknihy.cz, telefon: 214 214 787.

V Praze dne, 16. 3. 2023