OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU REKNIHY PRO PRODEJ

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“), vydané obchodní společností Reknihy s.r.o., se sídlem Lidická 336/28, 150 00 Praha 5, IČ: 09336273, DIČ: CZ09336273, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 334696 („budoucí kupující“) upravují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní („SoSBK“) uzavírané mezi budoucím kupujícím a fyzickou osobou („budoucí prodávající“) prostřednictvím internetového portálu provozovaného budoucím kupujícím na webové stránce umístněné na internetové adrese https://reknihy.cz („webová stránka“ anebo „internetový obchod“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“).

Tyto obchodní podmínky jsou určeny primárně pro prodej zboží, konkrétně použitých knih („zboží“), budoucím prodávajícím budoucímu kupujícímu prostřednictvím webového rozhraní obchodu; přiměřeně se použijí i na prodej zboží uskutečněný budoucím prodávajícím osobně v Revýdejně.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Budoucí prodávající vyplněním formuláře „Pošlu knihy dál“ potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je budoucí prodávající dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním obchodu upozorněn, a má možnost se s nimi seznámit.

  1. ZPŮSOB PRODEJE ZBOŽÍ 

Budoucí prodávající může zboží nabízet budoucímu kupujícímu ke koupi prostřednictvím webového rozhraní obchodu bez registrace anebo pomocí svého uživatelského rozhraní vytvořeného registrací na webové stránce.

Na základě registrace budoucího prodávající provedené na webové stránce může budoucí prodávající přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může budoucí prodávající kdykoli nabídnout zboží budoucímu kupujícímu bez nutnosti opakovaného zadávání údajů („uživatelský účet“). 

Budoucí prodávající bere na vědomí, že existence uživatelského účtu vytvořeného registrací na webové stránce je podmínkou pro vznik nároku budoucího prodávajícího na úhradu kupní ceny po uzavření kupní smlouvy, jak je dále uvedeno.

Při registraci na webové stránce a při nabízení zboží je budoucí prodávající povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je budoucí prodávající při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené budoucím prodávajícím v uživatelském účtu a při nabízení zboží jsou budoucím kupujícím považovány za správné a úplné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Budoucí prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Budoucí prodávající není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Budoucí kupující může zrušit uživatelský účet budoucího prodávajícího, a to zejména v případě, kdy budoucí prodávající svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy budoucí prodávající poruší své povinnosti z SoSBK a z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Budoucí prodávající bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení budoucího kupujícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  1. UZAVŘENÍ SOSBK

Budoucí prodávající učiní budoucímu kupujícímu nabídku na prodej a koupi zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu, a to tak, že vyplní údaje ve formuláři „Pošlu knihy dál“, včetně fotodokumentace knih, které nabízí k prodeji.

Budoucí kupující posoudí na základě informací poskytnutých budoucím prodávajícím, zda má zájem o koupi zboží. 

V případě SoSBK uzavírané na dálku představuje nabídka učiněná budoucím prodávajícím jejím odesláním přes webové rozhraní obchodu budoucímu kupujícímu návrh na uzavření SoSBK („nabídka“). Nabídka budoucího prodávajícího je platná po dobu 7 dní, a její obdržení a akceptaci potvrdí budoucí kupující e-mailem. 

V případě, že má budoucí kupující zájem koupit pouze některé položky z budoucím prodávajícím nabídnutého zboží, má právo učinit budoucímu prodávajícímu protinabídku, v níž mu sdělí, o které položky z nabízeného zboží má zájem („protinabídka“). Protinabídka budoucího kupujícího je platná po dobu 7 dní, a její akceptaci či odmítnutí je budoucí prodávající povinen potvrdit budoucímu kupujícímu e-mailem.

SoSBK je ve smyslu ustanovení § 1785 a násl. Občanského zákoníku uzavřena přijetím nabídky ze strany budoucího prodávajícího anebo přijetím protinabídky ze strany budoucího kupujícího, a to v okamžiku, kdy budoucí prodávající odešle nebo osobně doručí zboží, které je předmětem nabídky anebo protinabídky, budoucímu kupujícímu.

Budoucí prodávající bere na vědomí, že ke dni uzavření SoSBK není mezi nimi sjednána kupní cena zboží; budoucí prodávající a budoucí kupující určí cenu zboží nejpozději ke dni uzavření kupní smlouvy, jak je tento pojem specifikován dále, a to s ohledem na tržní cenu zboží v místě a čase obvyklém, a v souladu s aktuální poptávkou na trhu.

Budoucí prodávající bere na vědomí, že není oprávněn odeslat zboží, které není předmětem nabídky anebo protinabídky, budoucímu kupujícímu.

Budoucí prodávající současně bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že budoucímu kupujícímu odešle zboží, které není předmětem nabídky anebo protinabídky, pak toto budoucím prodávajícím ke koupi nevyžádané zboží budoucímu prodávajícímu daruje.

Budoucí prodávající bere na vědomí, že ke dni uzavření SoSBK není mezi nimi sjednána kupní cena zboží; budoucí prodávající a budoucí kupující určí cenu zboží nejpozději ke dni uzavření kupní smlouvy, jak je tento pojem specifikován dále, a to s ohledem na tržní cenu zboží v místě a čase obvyklém, a v souladu s aktuální poptávkou na trhu.

Budoucí prodávající zašle zboží, které je předmětem nabídky anebo protinabídky, budoucímu kupujícímu na svůj náklad pomocí jakékoli přepravní služby na adresu Reknihy s.r.o., Nádražní 86/44, 150 00 Praha 5, anebo na stejné adrese zboží předá osobně v průběhu provozní doby budoucího kupujícího.

Budoucí kupující může náklady na odeslání zboží budoucím prodávajícím ve vybraných případech uhradit.

Budoucí prodávající nese nebezpečí škody na zboží až do okamžiku jeho doručení a převzetí budoucím kupujícím.

Budoucí kupující je oprávněn od SoSBK odstoupit, a to v případě, zboží nebo pouze některé položky, bude ve špatném stavu, který nebyl patrný z fotodokumentace poskytnuté budoucím prodávajícím. V tomto případě oznámí budoucí kupující budoucímu prodávající, že odstupuje od SoSBK a v jakém rozsahu, tedy ohledně kterého ze zboží doručeného budoucím prodávajícím. Na základě dohody s budoucím prodávajícím bude zboží, ohledně jehož koupě budoucí kupující odstoupil od SoSBK, vráceno budoucím kupujícím zpět budoucími prodávajícímu anebo jej budoucí prodávající daruje budoucímu kupujícímu. Náklady na vrácení tohoto zboží nese budoucí kupující.

Budoucí prodávající bere na vědomí, že až do okamžiku uzavření kupní smlouvy, jak je popsáno níže, je oprávněn odstoupit od SoSBK bez uvedení důvodu, a vyžádat si zboží nebo některé z položek, zpět k vrácení.

V případě, že budoucí prodávající odstoupí od SoSBK postupem výše uvedeným, a současně za předpokladu, že před tímto odstoupením od SoSBK nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím postupem dále uvedeným nejméně ke třem položkám (knihám) ze zboží, které je předmětem SoSBK, je budoucí prodávající povinen uhradit budoucímu kupujícímu náklady na odeslání takového zboží zpět budoucímu prodávajícímu; budoucí prodávající je v tomto případě povinen uhradit náklady na přepravu takového zboží předem na účet budoucího kupujícího na základě platebních informací, které v této souvislosti od budoucího kupujícího obdrží emailem. V případě, že náklady na odeslání zboží budoucím prodávajícím budoucímu kupujícímu při uzavření SoSBK uhradil ve vybraných případech budoucí kupující, vztahuje se povinnost budoucího prodávajícího také na úhradu těchto nákladů; v tomto případě budoucí kupující vyčíslí k úhradě budoucímu prodávajícímu veškeré náklady na přepravu zboží, které je budoucí prodávající budoucímu kupujícímu povinen uhradit. V případě, že budoucí prodávající nepřevezme takto zpětně doručované zboží anebo převzetí odmítne, je opakované doručení možné pouze na základě vzájemné dohody kupujícího a prodávajícího, za stejných podmínek předchozí úhrady nákladů na doručení; v opačném případě se zboží vrácené zpět budoucímu kupujícímu z důvodu nepřevzetí nebo nedoručení zásilky považuje za darované budoucímu kupujícímu ze strany budoucího prodávajícího.

  1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Budoucí prodávající bere na vědomí, že existence uživatelského účtu vytvořeného registrací na webové stránce je podmínkou uzavření kupní smlouvy a vzniku nároku budoucího prodávajícího na úhradu kupní ceny předmětu prodeje, jak je dále uvedeno. 

V případě, že prodávající nevytvoří uživatelský účet registrací na webové stránce, má se za to, že prodávající kupujícímu zboží daruje. Kupující prohlašuje, že v případě, že darované zboží prodá zájemcům, bude částka odpovídající kupní ceně zboží, určené postupem níže uvedeným, použita prodávajícím na podporu aktivit prodávajícího, např. zachraňování pralesů, sázení stromů v ČR, a chod firmy prodávajícího.

Budoucí prodávající bere na vědomí, že budoucí kupující bude zboží, které je předmětem prodeje dle SoSBK, nabízet k prodeji třetím osobám, a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

Kupní smlouva mezi budoucím prodávajícím (dále jen „prodávající“) a budoucím kupujícím (dále jen „kupující“) na základě SoSBK je bez dalšího uzavřena vždy ke každé jednotlivé položce (knize) zboží, které je předmětem prodeje dle SoSBK (dále jen „kupní smlouva“), v okamžiku, kdy kupující získá prostřednictvím webového rozhraní obchodu zájemce (kupujícího) o takovou konkrétní položku (či více položek) (dále jen „předmět prodeje“). 

Kupní cena předmětu prodeje v okamžiku uzavření kupní smlouvy je určena ve výši jedné poloviny (50 %) hodnoty předmětu prodeje, v níž konkrétní zájemce o předmět prodeje projevil o její koupi zájem (dále jen „kupní cena“), a to i v případě, že kupující po uzavření kupní smlouvy poskytne předmět prodeje zájemci v rámci marketingové akce anebo spolupráce zdarma.

  1. ÚHRADA KUPNÍ CENY

Prodávajícímu, který má zřízen uživatelský účet, vzniká nárok na kupní cenu předmětu prodeje ke dni uhrazení celkové hodnoty předmětu prodeje ze strany zájemce o jeho koupi na základě kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi kupujícím na straně prodávajícího a zájemcem o koupi předmětu prodeje na straně kupujícího.

Kupní cena předmětu prodeje je splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne vzniku nároku prodávajícího na kupní cenu předmětu prodeje, a to formou zaevidování celkové částky kupní ceny předmětu prodeje v uživatelském účtu prodávajícího.

Prodávající má možnost zvolit si formu vyplacení kupní ceny, na kterou mu vznikl nárok v souladu s těmito obchodními podmínkami, a to buď (i) vyplacením příslušné částky v penězích bezhotovostním převodem, jak je dále uvedeno, anebo (ii) vystavením poukázky na nákup zboží v internetovém obchodě kupujícího.

V případě, že prodávající zvolí formu vyplacení kupní ceny ve formě poukázky na nákup zboží v internetovém obchodě kupujícího, předá mu kupující poukázku znějící na řad prodávajícího na příslušnou částku do jeho uživatelského účtu ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne vzniku nároku prodávajícího na kupní cenu předmětu prodeje.

V případě, že prodávající zvolí formu vyplacení příslušné částky v penězích, pak nárok prodávajícího na vyplacení součtu veškerých částek kupních cen jednotlivých předmětů prodeje, evidovaných na jeho uživatelském účtu, ve chvíli, kdy tento součet přesáhne 200, – Kč, anebo nižší v případě prodeje posledních položek předmětu prodeje dle SoSBK, anebo nižší v případě, že prodávající hodlá zrušit svůj uživatelský účet. V tomto případě se kupující zavazuje, že na základě žádosti prodávajícího zaslané emailem, poukáže celou částku určenou prodávajícím bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, a to do sedmi (7) pracovních dnů ode doručení takové žádosti prodávajícího na email kupujícího.

Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že nepožádá kupujícího postupem výše uvedeným o vyplacení kupních cen předmětů prodeje, evidovaných na svém uživatelském účtu, nejpozději do jednoho (1) roku ode dne zaevidování posledního nároku na kupní cenu předmětu prodeje, anebo v případě, že ke zrušení jeho uživatelského účtu dojde z důvodu jeho neaktivity postupem upraveným v těchto obchodních podmínkách, jeho nárok na celkový součet kupních cen předmětů prodeje evidovaných k rozhodnému dni na jeho uživatelském účtu, zaniká.

  1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Prodávající souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem kupujícího na elektronickou adresu prodávajícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení kupujícím na elektronickou adresu prodávajícího. Prodávající má možnost svůj souhlas se zasílám obchodních sdělení kdykoli odvolat.

Svou informační povinnost vůči prodávajícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů prodávajícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní kupující prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Prodávající souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je prodej zboží prostřednictvím na webové stránky možné provést a závazky prodávajícího a kupujícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač prodávajícího, může prodávající souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v SoSBK anebo v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v SoSBK anebo v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí SoSBK a kupní smlouvy. SoSBK, kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. SoSBK a kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může kupující měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje kupujícího: adresa pro doručování Reknihy s.r.o., Nádražní 86/44, 150 00 Praha 5, adresa elektronické pošty [email protected], telefon: 608 561 398.

V Praze dne 24.11.2021